Văn bản Trường
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (04/12/2020) ]


Phòng CNTTCác ý kiến của bạn đọc

Thông tin Liên hệ
  • 00
  • 00
  • 00
  • 00