Văn bản pháp luật
Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
[ Cập nhật vào ngày (04/12/2020) ]

Tập tin đính kèm


Phòng CNTTCác ý kiến của bạn đọc