Tài liệu Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
Tài liệu Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
[ Cập nhật vào ngày (19/11/2022) ]

Ban Biên tập xin giới thiệu nội dung 2 quyển sách để cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập


Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG ngày 28/3/2017 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên”; Kế hoạch số 213-KH/TĐTN-BTG, ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi,giai đoạn 2016 – 2020. Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐHYD Cần Thơ hướng dẫn các nội dung học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.
Ban Biên tập xin giới thiệu nội dung 2 quyển sách để cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập:
1. Sách học tập chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 
2. Sách “Hỏi - Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu dành cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.
BBTCác ý kiến của bạn đọc