Quy định - Quy chế
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHÓA X NHIỆM KỲ 2012 - 2017
[ Cập nhật vào ngày (11/09/2017) ]

Ngày 12/12/2012, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn đã phản ánh được xu thế phát triển của thanh niên, của tổ chức Đoàn, đảm bảo tính kế thừa những nội dung của Điều lệ Đoàn khóa IX và những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đoàn đã được tổng kết trong nhiệm kỳ 2007 - 2012. Điều lệ Đoàn khóa X có những điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản sau:


Nội dung chi tiết trong File đính kèmTập tin đính kèm

BBTCác ý kiến của bạn đọc