Văn bản
Điều lệ đoàn Khóa XI, Hướng dẫn thực hiện và thông báo triển khai
[ Updated (07/09/2018) ]
CTUMP
CTUMP

Điều lệ đoàn khóa XI Hướng dẫn số 16-HD/TWĐTN - TCKT Thông báo số 07-TB/ĐTN


Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI nhiệm kỳ 2017 - 2022
Hướng dẫn số 16-HD/TWĐTN - TCKT về việc thực hiện điều lệ Đoàn
Thông báo số 07-TB/ĐTN về việc triển khai thực hiện Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ban chấp hành Đoàn Thành phố Cần ThơNguyễn Việt Phương Theo Thành Đoàn Thành phố Cần ThơComment list