Văn bản
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
[ Updated (12/04/2024) ]


TT

Loại văn bản

Ký hiệu

Ngày

Tên văn bản

            Tình trạng

1. Văn bản Luật, Nghị định

 

1.1

Luật Giáo dục

38/2005/QH11

14/6/2005

Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục

 

1.2

Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục

44/2009/QH12

01/7/2010

Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

 

1.3

Luật Giáo dục Đại học

08/2012/QH13

18/6/2012

Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH

 

1.4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

34/2018/QH14

19/11/2018

Trích yếu: Điều 9: Xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; Điều 49: Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học;mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng Kiểm định chất lượng giáo dục đại học;Điều 50: Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; Điều 52: tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

 

1.5

Luật Giáo dục 

43/2019/QH14

14/06/2019

Trích yếu: Mục 3 Kiểm định chất lượng.

 

1.6

Nghị định

138/2013/NĐ-CP

22/10/2013

Trích yếu Điều 26, vi pham trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục

 

1.7

Nghị định

73/2015/NĐ-CP

08/09/2015

Trích yếu về tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)

 

1.8

Nghị định

81/2021-NĐ-CP

27/08/2021

Trích yếu: Điều 32 - Điều khoản chuyển tiếp

 

1.9

Nghị định

99/2019/NĐ-CP

30/12/2019

Trích yếu: Điều 12 – Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học

 

2.0

Quyết định

70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

Ban hành điều lệ Trường Đại học 

 

2. Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

 

2.1

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

2.2

Văn bản hợp nhất

06/VBHN-BGDĐT

04/3/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất QĐ 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

 

2.3

Công văn

527/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

 

2.4

Công văn

462/KTKĐCLGD-KĐĐH

09/5/2013

Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

2.5

Công văn

1480/KTKĐCLGD-KĐĐH

29/8/2014

Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN

 

2.6

Công văn

1237/KTKĐCLGD-KĐĐH

03/8/2016

Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học 

 

2.7

Thông tư

24/2015/TT-BGDĐT

23/09/2015

Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học

 

2.8

Thông tư

12/2017/TT-BGDĐT

19/5/2017

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

 

2.9

Công văn

766/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

 

2.10

Công văn

767/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

 

2.11

Công văn

768/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

 

2.12

Thông tư

01/2024/TT-BGDĐT

5/2/2024

Thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học

 

3. Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

 

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET)

 

3.1

Thông tư

38/2013/TT-BGDĐT

29/11/2013

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN

 

3.2

Thông tư

33/2014/TT-BGDĐT

02/10/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ Đại học, Cao đẳng

 

3.3

Thông tư

04/2016/TT-BGDĐT

14/3/2016

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

 

3.4

Công văn

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

 

3.5

Công văn

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo

 

3.6

Công văn

1076/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo

 

3.7

Công văn

769/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

 

 Đánh giá chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn AUN – QA

 

3.8

Tài liệu

Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn AUN-QA cấp cơ sở đào tạo, phiên bản 2.0 của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

3.9

Tài liệu

Guide to AUN-QA assessment at programme level version 3.0 (is published by ASEAN  University Network)

3.10

Tài liệu

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0 của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

3.11

Tài liệu

2023 Dec Guide to the AUN-QA Assessment at the Institutional Level Version 3.0

 

3.12

Tài liệu

2023 Dec Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0

 

4. Các văn bản chỉ đạo của Bộ

 

4.1

Công văn

702/TB-BGDĐT

22/9/2016

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác KĐCL GDĐH

 

4.2

Công văn

816/TB-BGDĐT

08/11/2016

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22/10/2016 về công tác KĐCL GDĐH

 

4.3

Công văn

118/KH-BGDĐT

23/2/2017

Kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017

 

4.4

Công văn

203/KH-BGDĐT

27/3/2017

Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCLGD đại học năm 2017

 

4.5

Quyết định

956/QĐ-BGDĐT

27/3/2017

Quyết định về việc giao nhiệm vụ thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học 

 

4.6

Quyết định

78/QĐ-TTg

14/01/2022

Quyết định phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm & kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học & cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030.

 

 
Attachments

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNGComment list