Tin tức tuyển sinh
Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học liên thông năm 2014
[ Cập nhật vào ngày (11/08/2014) ]


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Số: …… /TB-ĐHYDCT.HĐTSLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày  11  tháng 8 năm  2014

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM Trúng TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC y dưỢC CẦN THƠ

Kỳ thi Tuyển sinh liên thông năm 2014

 

 

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT- BGDĐT ngày 15/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 8/4/2013 về việc hướng dẫn thực hiện một số qui định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;

Căn cứ thông báo số 165/TB-ĐHYDCT ngày 17/03/2014 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc Tuyển sinh liên thông đại học năm 2014;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh đại học của thí sinh;

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo kết quả xét tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ liên thông - năm 2014 như sau:

1.      Điều kiện xét tuyển:

- Thí sinh có điểm thi môn cơ bản và cơ sở không có điểm 0,0.

- Thí sinh có điểm thi môn chuyên ngành được quy định cụ thể:

+      Đạt 4,0 điểm trở lên đối với thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau:

•        Có hộ khẩu thường trú và công tác từ 36 tháng trở lên thuộc KV1 hoặc thuộc các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ tính đến ngày 15/7/2014.

•        Đang làm việc tại các Khoa hoặc Bệnh viện Lao, Phong, Tâm Thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh có thời gian công tác 12 tháng trở lên tính đến ngày 15/7/2014.

+     Đạt từ 4,5 đối với các thí sinh có thời gian công tác từ 36 tháng trở lên thuộc KV2-NT tính đến ngày 15/7/2014.

+     Đạt từ 5,0 điểm trở lên đối với thí sinh không thuộc hai diện nêu trên.


2.      Điểm trúng tuyển:

Điểm trúng tuyển cho từng nhóm đối tượng, theo từng khu vực của từng ngành học là điểm tổng số của các môn thi, quy định tại bảng điểm chuẩn.

 

TT

Ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển

KV3

KV2

KV2 NT

KV1

KƯT

ƯT2

ƯT1

KƯT

ƯT2

ƯT1

KƯT

ƯT2

ƯT1

KƯT

ƯT2

ƯT1

1

Y đa khoa

22

21

20

21.5

20.5

19.5

21

20

19

20.5

19.5

18.5

2

D­ược học

22

21

20

21.5

20.5

19.5

21

20

19

20.5

19.5

18.5

3

Điều dư­ỡng Đa khoa

17.5

16.5

15.5

17

16

15

16.5

15.5

14.5

16

15

14

4

Điều dưỡng Phụ sản

14.5

13.5

12.5

14

13

12

13.5

12.5

11.5

13

12

11

5

Xét nghiệm y học

12

11

10

11.5

10.5

9.5

11

10

9

10.5

9.5

8.5

6

Y học cổ truyền

18.5

17.5

16.5

18

17

16

17.5

16.5

15.5

17

16

15

Những thí sinh ngoài công lập nếu trúng tuyển sẽ được xếp vào diện ngoài ngân sách.

3.      Thủ tục nhập học:

Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển tại Sở Y tế (thí sinh tự do nhận tại Trường) và làm thủ tục nhập học theo giấy báo trúng tuyển.

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh giúp thông báo kết quả tuyển sinh, chuyển Giấy báo trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục cho thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ đúng thời gian.

 Nơi nhận:

-Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Bộ Y tế (báo cáo).
- Sở GD&ĐT các tỉnh;
-Các đơn vị dự thi khác;
-Lưu HCTH, ĐTĐH.

P.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký)

PGS.TS. ĐÀM VĂN CƯƠNG

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc