Tin tức tuyển sinh
Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2014
[ Cập nhật vào ngày (11/08/2014) ]


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Số: …… /TB-ĐHYDCT.HĐTSCQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày  11  tháng 8 năm  2014

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM Trúng TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC y dưỢC CẦN THƠ

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy - năm 2014

 

Căn cứ Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông báo số 639/TB-BGDDT kết luận của hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh đại học của thí sinh;

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014 như sau:

1.      Điểm trúng tuyển:

Điểm trúng tuyển cho từng nhóm đối tượng, theo từng khu vực của từng ngành học là điểm tổng số của 3 môn thi, không có môn nào bị điểm không (0,0), quy định tại bảng điểm chuẩn.

Mã ngành

Ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển

KV3

KV2

KV2 NT

KV1

HSPT

ƯT2

ƯT1

HSPT

ƯT2

ƯT1

HSPT

ƯT2

ƯT1

HSPT

ƯT2

ƯT1

D720101

Y đa khoa

24.5

23.5

22.5

24

23

22

23.5

22.5

21.5

23

22

21

D720201

Y học cổ truyền

22.5

21.5

20.5

22

21

20

21.5

20.5

19.5

21

20

19

D720601

Răng hàm mặt

23.5

22.5

21.5

23

22

21

22.5

21.5

20.5

22

21

20

D720103

Y học dự phòng

21

20

19

20.5

19.5

18.5

20

19

18

19.5

18.5

17.5

D720401

D­ược học

23.5

22.5

21.5

23

22

21

22.5

21.5

20.5

22

21

20

D720501

Điều dưỡng đa khoa

19

18

17

18.5

17.5

16.5

18

17

16

17.5

16.5

15.5

D720301

Y tế công cộng

18

17

16

17.5

16.5

15.5

17

16

15

16.5

15.5

14.5

D720332

Xét nghiệm y học

20.5

19.5

18.5

20

19

18

19.5

18.5

17.5

19

18

17

2.      Thủ tục nhập học:

Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển tại nơi hộp hồ sơ đăng ký dự thi (thí sinh tự do nhận tại Trường) và làm thủ tục nhập học theo giấy báo trúng tuyển.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh giúp thông báo kết quả tuyển sinh, chuyển Giấy báo trúng tuyển, Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục cho thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ đúng thời gian.


 Nơi nhận:

-Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Bộ Y tế (báo cáo).
- Sở GD&ĐT các tỉnh;
-Lưu HCTH, ĐTĐH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký)

PGS.TS. ĐÀM VĂN CƯƠNG

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc