Biểu mẫu
Biểu mẫu thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường ( Cơ sở) (cập nhật ngày 27-3-2024)
[ Cập nhật vào ngày (27/03/2024) ]


PHỤ LỤC

BIỂU MẪU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG

(21 biểu mẫu đính kèm)

Mẫu 01-KHCN-PĐX: Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu 02-KHCN-TMĐT: Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu 03-KHCN-DTKPĐT: Dự trù chi tiết kinh phí thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu 04-KHCN-BBHĐXĐC: Biên bản họp hội đồng xét duyệt đề cương đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu 05-KHCN-PĐGĐC: Phiếu đánh giá đề cương đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu 06-KHCN-DSĐN: Danh sách đề nghị giao đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu 07-KHCN-HĐTKTH: Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu 08-KHCN-BCTĐTH: Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu 09-KHCN-BBKTTĐTHĐT: Kiểm tra tiến độ thực hiện

Mẫu 10-KHCN-GHĐT: Gia hạn đề tài

Mẫu 11-KHCN-ĐĐNNT: Đơn đề nghị nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu 12-KHCN-DSĐXHĐNT: Danh sách đề xuất thành viên Hội đồng nghiệm thu

Mẫu 13-KHCN-QĐHTBSĐT: Quy định về hình thức biên soạn đề tài KH&CN cấp Trường nghiệm thu

Mẫu 14-KHCN-BBNTĐT: Biên bản nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường

Mẫu 15-KHCN-PĐGNTĐT: Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu 16-KHCN-NXPBĐT: Phiếu nhận xét phản biện đề tài

Mẫu 17-KHCN-PTHĐ: Phiếu tổng hợp điểm nghiệm thu từ các thành viên của hội đồng

Mẫu 18-KHCN-BBTLHĐ: Biên bản thanh lý hợp đồng đề tài KH&CN cấp Trường

Mẫu 19-KHCN-BSTVTGĐT: Đơn xin bổ sung thành viên tham gia đề tài

Mẫu 20-KHCN-GXNPHTHĐT: Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài

Mẫu 21-KHCN- ĐXKTHĐT: Đơn xin không thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường.
Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tếCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích