Thông báo
THÔNG BÁO THÔNG KÊ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU CỦA HỌC VIÊN SĐH 2023
[ Cập nhật vào ngày (14/06/2023) ]


Học viên sau đại học thuộc Khoa Y chuẩn bị bảo vệ luận văn năm 2023 thực hiện thống kê theo thông báo và biểu mẫu đính kèm.KHOA YCác ý kiến của bạn đọc